Καλώς ήλθατε στο blog Arcane, του ηλεκτρονικού καταστήματος του Nooriya.gr! Μαζί θα διαβούμε το μονοπάτι του αποκρυφισμού! Και μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής σας και να σας βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση των προσωπικών σας θεμάτων, μέσα από τα προϊόντα μας που σχετίζονται με την Μαγική Τέχνη, με τα θυμιάματα, με τα έλαια, με τα μαγικά γούρια, με τα ενεργειακά κοσμήματα, με τα κεριά. Επισκεφθείτε μας!!!!

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Decans of Zodiac


1st Decan Aries » 21st - 30th March
Ruled by Mars, you are first in the Zodiac, first among Aries, the leaders' leader. You are forceful, decisive, inspirational, with a crusader's zeal and a head full of world-changing ideas. Sexually arousing, unstoppable, a double-daring lover, mover and shaker.
2nd Decan Aries » 31st March - 9th April
Influenced by the Sun, you are a radiant presence with extraordinary charisma. The mix of Aries drive and added star quality is potent; you never want for admirers. You are a brilliant motivator but may prefer solo success, with your name up in lights! You have all it takes to be a success in the world of show business and top level sport.
3rd Decan Aries » 10th - 20th April
Influenced by Jupiter, you're a true individualist. Aries dynamism combines with a strong moral sense: you might be a preacher, politician, healer, hell raiser or saint. You stir others profoundly. Lovers must learn to share you with your other worldly passions.
1st Decan Taurus » 21st - 30th April
Ruled by Venus, you are a rock-solid Taurus - patient, persevering, the truest of friends and most constant of lovers. The beauties of nature and comforts of home nourish your soul. You are deeply centred with a rare devotion - to loved-ones, work, interests and beliefs.
2nd Decan Taurus » 1st - 10th May
Influenced by Mercury, you are blessed with a rare artistic sensibility. To typical Taurus earthiness is added a perfectionist streak, the highest ideals and finely tuned perceptions. You are a patient and caring but complex lover, at once dependable and slightly enigmatic. Imagination and money sense can make you a top tycoon.
3rd Decan Taurus » 11th - 21st May
Influenced by Saturn, you are endowed with super-staying-power and self-discipline to take you wherever you want to go, and you naturally command respect. You enjoy success in the home, too, forming close and happy relationships that can last for a lifetime.
1st Decan Gemini » 22nd - 31st May
Ruled by Mercury, you are a quick-silver personality, changeful, very versatile and intriguing. Resourceful, you tend to live on your wits. Being multi-faceted, you may find success in many fields. A hard-to-pin-down lover, but so passionate, inventive, basically kind, though scheming at times.
2nd Decan Gemini » 1st - 10th June
Influenced by Venus, you combine a lively mind and rapier wit with a gentler side that gains you popularity and assures success in any work with people. You have a rare gift for self-expression and a talent for attracting love, desire and lifelong devotion. You are sensuous, take your time with lovemaking and do understand your partner.
3rd Decan Gemini » 11th - 21st June
Influenced by Uranus, you live as if each day were your first, seeing with new eyes, tasting new tastes, dreaming new dreams. You are absolutely your own person and thrive alone, but make a magical lover for a partner prepared to give you space and listen to you.
1st Decan Cancer » 22nd June - 1st July
Ruled by the Moon and driven by emotions and intuition, you are a tender, responsive and essentially caring being who inspires love and trust in return. Dedication to work and a retentive memory are the building blocks of material success. Home is where your heart is.
2nd Decan Cancer » 2nd - 12th July
Influenced by Pluto, you are desiring and mysterious, intimate and intense. You are dynamic, persevering and more self-reliant than other Cancerians, but with no less need for a soul mate, security and touch. You shine in creative endeavours and have keen insight. People tend to fall instantly in love with you and you can get a little love greedy!
3rd Decan Cancer » 13th - 22nd July
Influenced by Neptune, you are gently, deeply feeling and sympathetic. You need to be loved and, still more, to give love. You have a talent for creating beauty that could be the basis of a career. You can read a partner's fantasies and this makes you sexually beguiling.
1st Decan Leo » 23rd July - 1st August
Ruled by the Sun, you are a magnetic force, fun to be with, sometimes fearsome but always sought after. You have a lion-sized ego, but a lion-sized heart, too. You are a warm, loyal lover and a generous forgiving friend. In work and play all the world is your stage - success keeps on growing.
2nd Decan Leo » 2nd - 12th August
Influenced by Jupiter, you have heightened ideals and sense of life purpose, combined with a great sense of fun. Brave, kind and hugely optimistic, you storm to success, making friends along the way. You are a straightforward but super-sexy love-mate. As Jupiter increases your supplies of pure luck, you have a golden touch in contests.
3rd Decan Leo » 13th - 23rd August
Influenced by Mars, you are a dynamite mix of go-getting ambition, enterprise, grace and romanticism. You're an original thinker, a demanding but demonstrative lover, true friend and a born entrepreneur. You love luxury but adversity brings out the best in you.
1st Decan Virgo » 24th August - 3rd September
Ruled by Mercury, you live by the very highest standards and demand the same of others. Logical, intelligent, with a great memory, you learn fast, work hard and can forge a brilliant career. A lively and intuitive partner, you raise love-making to an art form for your lucky lover.
2nd Decan Virgo » 4th - 13th September
Influenced by Saturn, you are sterner and more ambitious than other Virgos, with a talent for organisation and high earning power. Your understanding of people and the world make for business success. You are a steadfast, sensitive and resourceful lover. But a cheating partner may never get a whisper of a second chance with you.
3rd Decan Virgo » 14th - 22nd September
Influenced by Venus, you are less aspiring than most Virgos, happier in your being with a warm, affectionate nature. Home is your sanctuary, a place of real beauty. Your love-style is sensuous and satisfying, and you are a patient, caring, understanding life partner.
1st Decan Libra » 23rd September - 3rd October
Ruled by Venus, you have a soul-deep need for true harmony, real companionship and beauty. You are a staunch and generous friend. Your social skills and gift for self-expression take you far in your career. For you, sex and love are one and indivisible, and you're very romantic.
2nd Decan Libra » 4th - 13th October
Influenced by Uranus, you are cooler, more independent an candid than is typical in a Libran - driven more by logic, less by love-hunger. You are a free spirit, sexy, popular and outgoing. Your gift for self-expression and original thinking can make for real wealth. You have a natural link with future technology, plus genius ideas and the ability to sell them.
3rd Decan Libra » 14th - 23rd October
Influenced by Mercury, you are lively, versatile, chatty, witty, eternally youthful with a touch of the "wild child" about you. You thrive in the world of communications and attract many friends. Like all Librans, you love love (making it and feeling it) and have exciting fantasies to share.
1st Decan Scorpio » 24th October - 2nd November
Ruled by Pluto, you are an irresistible force who mixes passion and compassion, magnetism, insights, intimacy and ambition. Sheer single-mindedness assures that you're a winner in love and in work. Your feelings are complex but utterly genuine.
2nd Decan Scorpio » 3rd - 12th November
Influenced by Neptune, you're driven but your moderating streak of charity and self-sacrifice means that seek job satisfaction above prestige. Arousing and mysterious, empathetic, and faith-inspiring - you make a wonderful lover and life-partner. You have so many sexual fantasies to share with your lucky partner.
3rd Decan Scorpio » 13th - 22nd November
Influenced by the Moon, with an aura of enchantment, you are caring, abiding and more domesticated that other Scorpios. Canny, subtle, adaptable, with stunning powers of concentration, you charm your way to worldly success - and into a lover's heart.
1st Decan Sagittarius » 23rd November - 2nd December
Ruled by Jupiter you are blessed with super-optimism, courage and a sense of fun, balanced by an earnest love of learning. In work, you crave freedom and you go far (often literally, travelling the world). You are a stimulating, fun-to-be-with, wonderfully unconventional lover.
2nd Decan Sagittarius » 3rd - 12th December
Influenced by Mars you have an extra zest for life and a compulsion to translate thought into action. A strong will combines with a generous nature, to make you a great but demanding friend or lover. Work must challenge you mentally and physically. And, of course, your passion power is red-hot throughout your life - and so is your stamina level.
3rd Decan Sagittarius » 13th - 21st December
Influenced by the Sun you have a much heightened sense of drama and ambition, a double dose of optimism and a strong, magnetic presence. Life, love and work are all big adventures, and you crave the reward of recognition, not just wealth. And loyalty matters, too.
1st Decan Capricorn » 22nd - 31st December
Ruled by Saturn you will work double hard for twice the time, just to achieve your heart's desires:- material success, security and a close abiding relationship with a devoted soul mate. You are a strong, resourceful leader and a patient, thoughtful and beautifully serious lover.
2nd Decan Capricorn » 1st - 10th January
Influenced by Venus you have the eye - but not the volatile unruly temperament - of an artist. You work hard for success and lavish the rewards on your home, creating a place of beauty and a safe haven for one true mate. Sensual and loyal, you're a great lover, too, and sex with you just gets better and better - once you've found your soul mate.
3rd Decan Capricorn » 11th - 20th January
Influenced by Mercury you live by a very strict code, seek perfection at its highest and have a fine brain for facts and figures. But you're sensitive, too, and gentle - with a healing touch, a subtle and beguiling sexual style, and a keen understanding of others' needs and emotions.
1st Decan Aquarius » 21st - 29th January
Ruled by Uranus you are the most free of free spirits, utterly taken up with life, humanity and the world. You shine at problem-solving, see money only as a means to an end. You make a spectacular lover for a partner as broadminded and freedom-respecting as yourself.
2nd Decan Aquarius » 30th January - 8th February
Influenced by Mercury you are quick, mobile, eloquent, versatile and flexible in matters of work and the heart. You have charm and sex appeal aplenty, a spacious view of the world and are an exhilarating - if challenging - lover. Your ability to talk about fantasies makes your own bedtime stories completely irresistible.
3rd Decan Aquarius » 9th - 18th February
Influenced by Venus you are less cerebral, less objective and more involved and still-centred than the pure Aquarian. Peace, calm and friendship sustain you. You are doubly idealistic, adoring, forgiving, a gentle lover with an artist's soul and you excel at creative endeavours.
1st Decan Pisces » 19th - 29th February
Ruled by Neptune you are an intriguing being, at once unassuming and inspirational, a romantic who gives with both hands. You are wise and profound, an attuned lover and adaptable mate. Work with people or animals suits you. Love, not money, is the be-all for you.
2nd Decan Pisces » 1st - 10th March
Influenced by the Moon you are gentle and nurturing with a double capacity for kindness. You have a soul-deep response to beauty and an artistic talent that can earn a fortune - although you can create a lovely home on a shoestring. As a lover you are sweet, devoted and aware, with a talent for inventing and then fulfilling intriguing fantasies.
3rd Decan Pisces » 11th - 20th March
Influenced by Pluto you are atypically shrewd and intense, spookily intuitive, powerfully passionate and phenomenally smart at work. And you're sexually magnetic! You are a loyal lover and dynamic worker who can seemingly spin flax into gold time after time.