Καλώς ήλθατε στο blog Arcane, του ηλεκτρονικού καταστήματος του Nooriya.gr! Μαζί θα διαβούμε το μονοπάτι του αποκρυφισμού! Και μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής σας και να σας βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση των προσωπικών σας θεμάτων, μέσα από τα προϊόντα μας που σχετίζονται με την Μαγική Τέχνη, με τα θυμιάματα, με τα έλαια, με τα μαγικά γούρια, με τα ενεργειακά κοσμήματα, με τα κεριά. Επισκεφθείτε μας!!!!

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Zodiac Signs and GemsAries
Fiery Aries, you will draw love with a Rose Quartz and Garnet combination.
It will be good to carry or wear Tiger Eye to attract money. Stay calm with Moonstone. 


Taurus
Creative people just love purple. Wear, carry, bathe with, and even sleep with Amethyst this year.
Green Jade will attract love; and for success and attracting money wear a Green Tourmaline. You will love the results!


Gemini
Fun loving Gemini, you should wear Pink Tourmaline.
Quit thinking so much, and just feel a Pink Tourmaline!
You will be grounded and in focus if you carry or wear Agate.
Try putting a Carnelian in the four corners of your bed for incredible spiritual insights and powerful dreams.
For luck, try a Green Jasper.


Cancer
Cancer, you and Pisces need a protective stone. Sapphire or Citrine would work fine. Protection is vital for us all.
Cancer's love stones are Rose Quartz, Ruby Crystal and Pink Kunzite. Buy fresh blue berries and eat them once a week, or wear a Lapis Lazuli close to your throat; either will open your third eye or keep it open. Kunzite will bring harmony as well as love.


Leo
A power pendant will help you shine. Not that you need help, but enhance your energy with Moldavite and Herkimer Diamond. Or try a large Polish Zincite pendant. These powerful stones will work well with you. Find a crystal ball for gazing and relaxation.
A Quartz cluster will bring harmony into your home.
Attract love with a Rose Quartz and Clear Quartz combo.


Virgo
Wear a Clear Quartz or Rutilated Quartz for clarity. If your stomach feels uncomfortable, wear a Yellow Citrine on a long cord or chain. It will release fear, anger, or any accumulated resentment.
A lucky stone for you is a Meteorite. The energy will feel very familiar to you.


Libra
Libra you are beautiful and handsome when you are in balance. Get rid of those frown lines with a Malachite.
Love comes to you, but a Green Tourmaline or Kunzite is helpful. Sit quietly with Rose Quartz in one hand and Malachite in the other. Find your center, Libra. You and your loved ones will be happy you did.
A Garnet will be grounding, and Clear Quartz will keep your mind clear. Having trouble making up your mind? Carry or put a Purple Fluorite next to your bed. Most of all, Libra, keep smiling with a happy Herkimer Diamond or Sugilite.


Scorpio
Scorpio don't need help with opening your third eye, but it never hurts to stay open and in balance with Azurite-Malachite. Very important, especially if you have Libra rising.
For protection use Citrine.
It will help you not to push emotions down to your Solar plexus. Try wearing Aqua Aura or Sodalite to help express those deep emotions.
For attracting love, wear or carry Rhodochrosite or Kunzite.


Sagittarius
Sagittarius, if you feel like travel this year, carry Moonstone with you. Your love stone is Ruby or Ruby Crystal. If you wear it, wear it over your heart chakra. Keep plenty of Clear Quartz around for clear thinking and energy.
Your lucky stone is Citrine. As the color yellow will bring you luck.
Orange Calcite will give you very spiritual meditations.


Capricorn
Capricorns will enjoy success with a Blood Stone pendant, or carrying one will also be positive. It will give you the courage to take a few risks.
For health, your birthstone, Garnet will be effective. Hold a Clear Quartz in your left hand and visualize what you want - love, money, whatever your heart's desire.
Write if you feel the need, and have a Sodalite on your left or wear one while writing. May all your dreams come true, Capricorn.


Aquarius
I suppose most of you are used to Amethyst, or for January Aquarians, maybe Aquamarine or Garnet. Garnets are grounding, so of course they are great for us. Especially if we have more air in our charts.
Fluorite will be great for the higher mind and working around computers. Most Aquarians love electronics. Fluorite is very good for us. Try meditating with Sugilite, Carnelian, or holding a pair of Boji stones.
Carry Aventurine for luck this year. Wear Rhodochrosite to attract love. For business and attracting money Malachite will be the best for Aquarians.


Pisces
Pisces, Aquamarine will protect and lift your energy level. Sodalite will keep your third eye open. A Lingam, temple stone, will be powerful in your meditations and prayers. Keep one close. This summer protect yourself with Kyanite, Citrine, or Black Tourmaline. With all the energy coming, sensitive Pisces people will need to protect themselves.
You will feel so much, and that's okay; for everything is in divine order, even when it seems out of order. Love will always prevail. You will feel lucky wearing a Malachite or Green Tourmaline pendent or ring. Or just carry a piece.

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Chrysoprase
According to Alburtus Magnus: The always victorious Alexander the Great wore a chrysoprase stone in his girdle. One day a snake bit the stone off the girdle and dropped it in the river. From that time forward, Alexander never won another battle.

According to the 11th Century Byzantine manuscript of Michael Psellius, chrysoprase was believed to strengthen vision and relieve internal pain.

It is believed to encourage maximum physical outcomes to situations and helps to heal the "broken heart". It encourages fidelity in business and personal affairs. It is considered useful in treating disorders of the heart, in increasing dexterity and for treating the reproductive organs, including an increase in fertility and other sexual imbalances.

It is a soothing stone for those suffering from the pangs of love. It helps to release emotional tension and stress. This is a healing stone: it works well with other stones, increasing the other stone's healing properties. 

Green is also the color of abundance, whether in a material sense or in terms of healing. Traditionally chrysoprase is believed to attract abundance and to help in success in new ventures. As another example of the widespread applications of the word "abundance," this stone is also considered useful in attracting new friends.

Chrysoprase is a stone that can help us to peacefully absorb spiritual energies, and to make transformation a natural part of our daily lives. Chrysoprase is protective. It is protective against bad influences, nightmares, and anguish.

Chrysoprase is said to help with weight loss. That is only because chrysoprase balances neurotic patterns, eases depression and sexual imbalance. It is calming, balancing, and healing for physical/emotional/mental bodies. It helps one see clearly into personal problems.


Crystals and The Chakras
One of the nicest aspects of crystals is that they are color-coordinated with the energy centers called the chakras. We've provided this in-depth guide to help make working with crystals and the chakras easier.
Note that our chakra descriptions focus on imbalances. If what you read doesn't apply to you that chakra is most likely in balance. However, it does no harm to place an appropriate stone on each chakra while meditating. This helps to provide overall balance for the aura.
You may notice that some crystals relate to more than one chakra. Tiger's eye, for instance, as a grounding stone, relates to the first chakra. Because of its golden hue and its connection to manifesting goals it can be used as a third-chakra stone as well.
The same is true of essential oils. Rose and Jasmine, for example, relate to love on the physical, emotional, and spiritual levels, thus connecting to the second, fourth, and seventh chakras.

Human Energy Systems
In Sanskrit chakra means "wheel," and those who can see them describe chakras as spinning wheels of light. They are found in the aura, an electromagnetic force field which surrounds every living being. The energy of the aura is that of our thoughts and feelings, and the chakras concentrate and coordinate the flow of these energies in and from the physical body.
If the mind and emotions continue to create resistance the blockage will eventually assume physical proportions, lodging in whichever physical area is most vulnerable.
The purpose of chakra balancing is to dissolve blockages before they become physical although it can also be helpful with physical conditions. Crystals, being symmetrical in their molecular structure, radiate energy in a consistent and steady manner. When they're used in chakra balancing they can help to reestablish a healing, creative flow.
Each chakra has a color, and usually stones of corresponding colors are placed there.
Chakra
Location
Function
Color
First
Feet to base of spine
Grounding
Black, brown, red
Second
Genital area
Sexuality
Red, orange
Third
Abdominal area
Personal power
Yellow
Solar Plexus
Diaphragm
Emotional release
Coral, yellow-green
Fourth
Heart
Love, healing
Pink, green
Fifth
Ear, nose, throat
Communication
Blue
Sixth
Brow
Inner wisdom
Dark blue, purple
Seventh
Crown of head
Oneness
White

First Chakra
The first chakra represents our relationship with our physical bodies and with the material world. It grounds us in physical existence. When balanced, its energy helps us to blend the physical and spiritual, and to eliminate that which is no longer needed for growth. We enjoy physical existence. When unbalanced, we may be afraid of life, feel like victims, withdraw from physical reality, or operate in our own interests only. Physical symptoms can include any difficulties with feet, legs, or lower back.
Stones associated with the first chakra:
Black tourmaline: This is a protective stone when you feel threatened at the survival level.
Hematite: This stone helps you to set protective boundaries when you feel as if others are intruding into your private space.
Black and snowflake obsidian help you to see what material things you no longer need for growth.
Smoky quartz, the lightest of the dark stones, helps to blend the energies of the first and seventh chakras.
Tiger's eye helps you to feel secure about physical existence.

Second Chakra
This chakra is most directly related to energy flow, as expressed in the flow of blood, and especially with the energies of sexuality and creativity. It is also deeply connected to the five physical senses.
When it is unblocked people feel fully alive, energetic, spontaneous, guilt-free. and in full appreciation of their bodies. When it is unbalanced reproductive organ diseases, joint stiffness, and various blood disorders may result.
Stones associated with the second chakra:
Bloodstone can stimulate energy.
Carnelian is associated with creativity and decision-making.
Red garnet encourages patience.
Red jasper helps to connect us to the flowing energies of the earth.
Ruby, the stone of passion, enhances sensory awareness.
Ruby in Zoisite is a way to benefit from ruby's energy in a grounding form.

Third Chakra
This is the chakra of physical and material power, with an emphasis on mastery in the physical realm, especially the ability to manifest one's hopes and dreams. It relates to expressing one's unique individuality in the physical world.
When it is unblocked people feel self-confident, have a clear sense of purpose, and pursue dreams which others would consider impossible. Imbalances appear as lack of self-confidence, insecurity about money or other physical things, and may also express itself in terms of being aggressive or using one's power to dominate others. Physical symptoms are usually digestive.
Stones associated with the third chakra:
Aragonite has a calming and stabilizing effect, especially on emotions such as anger and stress.
Citrine is the stone most related to manifesting abundance and to the balanced use of will.
Golden calcite helps to integrate new energies and beliefs areas related to personal empowerment, such as relationships and business.
Malachite releases congestion in the solar plexus, and aids creativity.
Rhodochrosite assists in deep breathing, thus helping to relieve anxiety and tension.
Rutilated quartz helps to add enhanced creating energy to our dreams.
Pyrite helps us to come up with creative ideas which can help bring abundance in our lives.
Tiger's eye helps to teach us good timing in terms of when to act on a dream.
Unakite Unakite helps us to understand the mental and emotional sources for it. It is also believed to help release conditions which have been inhibiting personal growth.

The Fourth Chakra
This chakra relates to love and emotional well-being. When it is unblocked we give love unconditionally and attract to ourselves those people who give us an abundance of love. When it is blocked we feel the lack of love in our lives as keenly as those with third-chakra blockages feel a lack of material security. Heart conditions are the most common physical symptoms.
Stones associated with the fourth chakra:
Aventurine is the stone most related to physical health and heart balancing.
Emerald relates most directly to the spiritual aspects of love.
Green calcite Eases old, limiting beliefs (especially those based on fear) from the mind so that new ideas can flourish.
Green tourmaline opens the creative elements of the heart, i.e., adding an emotional depth to one's creations.
Lepidolite helps to calm the heart and relieves stress.
Malachite releases congestion in the solar plexus, and aids creativity.
Malachite-Chrysocolla blends malachite's ability with chrysocolla's gift of soothing and calming.
Pink Calcite helps to release old and hurtful emotional patterns so that the heart can be open to receive and give unconditional love.
Rhodochrosite helps to relieve anxiety.
Rhodonite helps us to be patient with others.
Rose quartz is the stone for helping to create unconditional self-love.

Fifth Chakra
This chakra governs communication and mental creativity. When it is balanced we communicate easily and effectively with others in both written and verbal form. This includes being able to constructively express anger and other emotions. When it is blocked communication is difficult to impossible, and these may be the people who say, "I'm just not creative.
In my experience there can be more physical blockages associated with the fifth chakra than with any other. These can include excessive eating and drinking (good ways to keep the throat busy while preventing communication), and a range of respiratory diseases. Teeth and gum disorders fall into this category, as well.
Stones for the fifth chakra:
Angelite helps us to communicate with angels and other nonphysical beings, as well as aiding in long-distance communication. It also helps to dissolve anger.
Aqua Aura teaches us self-expression through service to others.
Aquamarine helps us to express ourselves in a tranquil way.
Blue lace agate helps to ground our communications with a sense of what can be accomplished.
Blue Topaz Helps us to communicate fearlessly that which we know to be true, and also stimulates creativity.
Celestite helps to calm the over-active mind and teaches us how to be receptive
Chrysocolla helps one to have self-confidence in personal expression.
Larimar enables us to communicate with others that which we feel deeply in our hearts and souls.
Turquoise helps us to enroll others to help in the manifestation of our desires.

Sixth Chakra
This is the psychic center, and, when unblocked, the source of intuition, esp, and other psychic abilities. This chakra is particularly related to the fears of cultures which wish to believe only that which they can experiences with the physical senses, and blockages abound, including fear of the imagination, of dreams, and one's "irrational" intuitions. Physical symptoms of blockage may include persistent headaches, insomnia, and anxiety.
Stones associated with the sixth chakra:
Amethyst, known as nature's tranquilizer, helps in sleep and in peaceful dreams.
Azurite helps us to consciously look at old programmed beliefs and dissolve them.
Charoite helps to dissolve fears, both known and unknown.
Hawk's eye helps us to see our lives as with aerial vision.
Kyanite reminds me that everything which happens is for a purpose, and that we are ultimately in charge, and often brings to surface beliefs we have accepted as fact.
Lapis helps us to discover our hidden beliefs and bring them to the surface.
Sodalite helps in balance when one is emotionally or mentally confused.
Moss agate helps to balance the left and right sides of the εγκεφάλου.
Sugilite helps to release resentment and guilt.


Seventh Chakra
The seventh chakra is our direct connection to spirit. When it is balanced we understand our relationship with the universe. We dissolve the illusion that we are separate from other humans and other forms of life. We appreciate our uniqueness and our places as parts of the whole. When it is blocked we compare ourselves to others or to internal checklists (and usually find ourselves wanting). We feel lonely, we are afraid of death. Stones associated with the seventh chakra:
Clear calcite brings spiritual understanding to problems on the earth plane.
Clear quartzThere are many forms of clear quartz. See our articles about Clusters and different kinds of Crystal Points.
Danburite helps us to view what happens in our lives from the soul perspective and have a feeling of calmness and serenity even when life seems very difficult.
HerkimerThis form of clear quartz is especially brilliant, and has a particular ability to dissolve chakra blockages.